Site Logo

Декларация за поверителност на данните в ЕС/ЕИП

Защита на личните данни

Дъщерните дружества на „Алайънс Уан Интернешънъл Инк.“ [Alliance One International, Inc.], които са организирали дейността си в ЕС/ЕИП, включително „Alliance One International Services Ltd“, „Алайънс Уан Тъбако България“ ЕООД, „Alliance One Rotag AG“, „Алайънс Уан България – клон Гърция“, „Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Limited“, „Intabex Netherlands B.V.“, „Alliance One International Tabak B.V.“, „Standard Commercial Tobacco (UK) Company Limited“, „Standard Commercial Tobacco (UK) Services Limited“, „Standard Commercial SA и International Tobacco Funding, S.L“ (наричани заедно „АУИ ЕС“, „нас“ или „ние“), имат законоустановено задължение да спазват Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“).

Декларация за поверителност на данните в ЕС/ЕИП

Защита на личните данни

Дъщерните дружества на „Алайънс Уан Интернешънъл Инк.“ [Alliance One International, Inc.], които са организирали дейността си в ЕС/ЕИП, включително „Alliance One International Services Ltd“, „Алайънс Уан Тъбако България“ ЕООД, „Alliance One Rotag AG“, „Алайънс Уан България – клон Гърция“, „Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Limited“, „Intabex Netherlands B.V.“, „Alliance One International Tabak B.V.“, „Standard Commercial Tobacco (UK) Company Limited“, „Standard Commercial Tobacco (UK) Services Limited“, „Standard Commercial SA и International Tobacco Funding, S.L“ (наричани заедно „АУИ ЕС“, „нас“ или „ние“), имат законоустановено задължение да спазват Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“).

Тази декларация за поверителност е приложима към дейността на „АУИ ЕС“ и в нея са изложени основните положения, въз основа на които ние ще обработваме всяка лична информация, евентуално събирана относно Вас като посетител в нашия уебсайт или наши обекти или като лице за контакт към някой от нашите клиенти, доставчици (включително производители) и други търговски партньори. 

Информацията, която ние събираме относно Вас

Възможно е да събираме и обработваме следната информация относно Вас:

 • Информация, която Вие ни предоставяте: Това е информация относно Вас, която ни предоставяте чрез попълването на формуляри на нашия уебсайт (или други формуляри, които Ви молим да попълвате), чрез дадена ни визитка (или сроден документ) или която ни съобщавате по телефон, поща, електронна поща, в пряк контакт или по друг начин. Тя може да включва например Вашите имена, адрес, електронен адрес, телефонен номер и други лични данни; информация относно Вашите служебни взаимоотношения с „АУИ ЕС“ и други търговски данни; и информация относно професионалната Ви роля, общ профил и интереси.

 • Информация, събирана относно Вас от нашия уебсайт и други системи:

  • Ако посещавате нашия уебсайт, той автоматично обвързва определена информация относно Вас и посещението Ви, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на Вашето устройство с интернет, и друга информация като вид и версия на използвания браузър и посещаваните от Вас страници на сайта ни. Освен това нашият уебсайт може да изтегля „бисквитки“ към устройството Ви – това е описано в наша отделна Политика относно бисквитките.

  • Ако обменяте електронни писма или други електронни съобщения и водите телефонни разговори с наши служители и други членове на личния състав, в нашите системи за информационни технологии ще се записват подробности относно тези разговори, включително съдържанието им в някои случаи.

  • В някои от нашите помещения има системи за видеонаблюдение (със затворен контур), които може да Ви записват при посещение на наш обект, с цел осигуряване на сигурността и безопасността.

 • Друга информация: Ние може също да събираме определена информация от други източници. Например:

  • Ако имаме търговски взаимоотношения с организацията, която Вие представлявате, Ваши колеги или други търговски контрагенти може да ни предоставят информация относно Вас, например данни за контакт с Вас или данни относно Вашата роля в съответните взаимоотношения.

  • Понякога събираме информация от трети страни – доставчици на данни или от публично достъпни източници за целите на борбата срещу изпирането на пари, за извършване на цялостна проверка и за други подобни цели, както и за да защитим стопанската си дейност и да изпълним законоустановените и регулаторните си задължения.

Как използваме Вашата информация

Ние може да използваме информацията относно Вас за следните цели:

 • да извършваме, ръководим, развиваме и популяризираме нашата стопанска дейност и по-специално нашите взаимоотношения с организацията, която представлявате (ако има такава), както и свързаните с това сделки – включително например за целите на маркетинга и фактурирането/разплащането;

 • да експлоатираме, управляваме и усъвършенстваме нашия уебсайт и обектите ни, както и други елементи, свързани с начина, по който извършваме дейността си;

 • да защитаваме дейността си срещу измама, изпиране на пари, злоупотреба с доверие, кражба на защитени с право на собственост материали и други финансови или стопански престъпления; и

 • да спазваме законоустановените и регулаторните си задължения, да образуваме съдебни производства и водим защитата в такива.

Ние може периодично да извършваме преглед на информацията относно Вас, която се съхранява в нашите системи, включително съдържанието на Вашата електронна поща и други форми на комуникация с нас, както и друга свързана с тях информация, за целите на нормативното съответствие и защитата на стопанската ни дейност, както е описано по-горе. Това може да включва проверки за целите на оповестяването на информация във връзка със съдебни производства и/или проверки на документация във връзка с вътрешни или външни регулаторни или наказателни разследвания. Доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от ръководството на подходящо йерархично равнище. В крайна сметка те може да включват оповестяване на лична информация относно Вас пред държавни агенции и страни в съдебни производства, както е описано по-нататък. Освен това достъп до Вашите електронни писма и други съобщения може понякога да бъде осъществяван от лица, различни от членовете на личния състав, с които те са обменяни, за целите на обичайното управление на стопанската дейност (например, когато е необходимо при отсъствие на служител от работа или в случаите на напуснал „АУИ“ служител).

Ще обработваме Вашата лична информация единствено според необходимостта, така че да можем да изпълняваме описаните по-горе цели, и то само когато сме заключили, че обработването на информацията от наша страна не поражда вреди за Вас и не накърнява Вашата неприкосновеност на личния живот по начин, който би имал предимство пред законния ни интерес при изпълнението на посочените цели. При извънредни обстоятелства от нас може също да се изисква по закон да оповестим или обработим другояче Вашата лична информация. Когато молим да ни предоставите информация за себе си, ние ще Ви уведомим, ако предоставянето на съответната информация е необходимо с цел изпълнение на законоустановено задължение или е изцяло на доброволни начала и следователно няма да има никакви последствия, ако откажете да предоставите информацията. В противен случай Вие следва да приемете, че информацията ни е необходима за целите на нашата стопанска дейност или за целите на нормативното съответствие (както е описано по-горе). Ако имате съмнения относно необходимостта на „АУИ ЕС“ от информация, която сме поискали от Вас, моля, свържете се с представителя на „АУИ ЕС“, който е отправил искането за предоставяне на информация, или ни изпратете своето запитване чрез функцията Свържете се с нас (вж. по-нататък).

Оповестяване и международно предаване на информация относно Вас

Ние може да оповестяваме лична информация относно Вас, когато това с основание може да се смята за необходимо за различните цели, посочени по-горе:

 • на останалите членове на групата дружества „Алайънс Уан Интернешънъл“;

 • на Ваши колеги в организацията, която представлявате;

 • на доставчиците на услуги, включително тези, които съхраняват информация за нашия уебсайт или други системи за информационни технологии или по друг начин съхраняват или обработват информацията относно Вас от наше име в процеса на подпомагане на стопанските ни дейности;

 • на лице, което придобие нашата стопанска дейност и активи или съответни части от тях; или

 • при определени обстоятелства:

  • на компетентните регулаторни органи, прокуратурата и други държавни агенции или страни в съдебни производства в която и да е държава или територия; или

  • когато оповестяването на информация се изисква от нас по закон.

Оповестяването на информация може да включва прехвърляне на лична информация относно Вас в други държави. Следва да имате предвид, че това може да включва прехвърляне в държави извън Европейското икономическо пространство/Обединеното кралство, чието законодателство с областта на защитата на данните да не е еднакво строго. В случаите, когато прехвърляме лични данни към други членове на групата „Алайънс Уан Интернешънъл“ или наши доставчици на услуги, ние ще гарантираме, че нашите споразумения с тях са подвластни на споразуменията за предаване на данни, предназначени да гарантират защитата на Вашата лична информация при условия, одобрени за тази цел от Европейската комисия. Свържете се с нас (вж. по-нататък), ако бихте искали да узнаете дали съществуват такива споразумения и (ако съществуват) да прегледате копие от тях.

Съхраняване и заличаване на Вашата информация

Ние ще заличим информацията, която съхраняваме относно Вас, когато тя вече не ни е необходима.

Вашите права

Вие може да имате право на достъп до лична информация, която съхраняваме относно Вас, и до свързана с това информация съгласно законодателството в областта на защитата на личните данни. Вие можете също да изискате всяка неточна лична информация да бъде поправена или заличена. Вие можете във всеки един момент да възразите срещу използването от наша страна на Вашата лична информация за целите на директния маркетинг, като при някои други обстоятелства може да имате право да възразите срещу обработването от наша страна на част или на цялата Ваша лична информация (и да изискате тя да бъде заличена).

Ако желаете да упражните някое от тези права, използвайте функцията Свържете се с нас, както е посочено по-нататък.

Освен това можете да подадете жалба относно обработването от наша страна на Вашата лична информация пред съответния орган за защита на данните:

България

Комисия за защита на личните данни, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592; тел.: +359 2 915 3580; факс: +359 2 915 3525; ел. поща: kzld@cpdp.bg; уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Германия

Държавно длъжностно лице за защита на данните на Баден-Вюртемберг, Кьонингщрасе 10а,70173 Щутгард [Der Landesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart]; тел.: 0711/615541-0; факс: 0711/615541-15; ел. поща: poststelle@lfd.bwl.de

Гърция

Служба за защита на данните на Гърция, Кифисиас ав. 1-3, 11523 Ампелокипи, Атина [Hellenic Data Protection Authority, Kifisias Av. 1-3, PC 11523 Ampelokipi Athens]; тел.: +30 210 6475 600; факс: +30 210 6475 628; ел. поща: contact@dpa.gr; уебсайт: http://www.dpa.gr/

Нидерландия

Служба за защита на данните на Нидерландия, Принс Клауслаан 60, П.К. 93374, 2509 AJ, Хага [Autoriteit Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 60 P.O. Box 93374 2509 AJ Den Haag/The Hague]; тел.: +31 70 888 8500; факс: +31 70 888 8501; ел. поща: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl; уебсайт: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Испания

Агенция за защита на данните, C/Хорхе Хуан 6, 28001 Мадрид [Agencia de Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6 28001 Madrid]; тел.: +34 91399 6200; факс: +34 91455 5699; ел. поща: internacional@agpd.es; увебсайт: https://www.agpd.es/

Обединено кралство

Служба на комисаря по информацията, Уотър Лейн,Уайклиф Хаус, Уимслоу, Чешър, SK9 5AF [The Information Commissioner’s Office Water Lane, Wycliffe House Wilmslow - Cheshire SK9 5AF]; тел.: +44 1625 545 745; ел. поща: international.team@ico.org.uk; уебсайт: https://ico.org.uk

Лихтенщайн

Служба за защита на данните, Кирчщрасе 8, П.К. 684, 9490 Вадуз, Княжество Лихтенщайн [Data Protection Office, Kirchstrasse 8, P.O. Box 684 9490 Vaduz Principality of Liechtenstein]; тел.: +423 236 6090; ел. поща: info.dss@llv.li

Свържете се с нас

Приветстваме въпроси, коментари и молби във връзка с тази декларация за поверителност и обработването на лична информация от наша страна. Молим да ни изпращате своите въпроси, коментари и молби до „Алайънс Уан Интернешънъл Инк.“ [Alliance One International, Inc.], на вниманието на: Отдел за нормативно съответствие8001, Еъриъл Сентър Паркуей, П.К. 2009, Морисвил, NC 27560, Съединени американски щати [Compliance, 8001 Aerial Center Parkway, P.O. Box 2009, Morrisville, NC 27560, United States of America] или да се свържете с нас по електронна поща на compliance@aointl.com

Друга възможност е да се свържете с нас на следните адреси:

 • „Алайънс Уан Ротаг“, Хардекщрасе   2а, 76185 Карлсруе, Германия [Alliance One Rotag, Hardeckstrasse 2a, 76185 Karlsruhe, Germany]

 • „Алайънс Уан Интернешънъл Сървисиз Лимитид“, сграда А, Ривърсайд Уей, Кембърли, Съри, GU15 3YL, Англия [Alliance One International Services Limited, Building A, Riverside Way, Camberley, Surrey, GU15 3YL, England]

 • „Алайънс Уан Тъбако България“ ЕООД, бул. „Съединение“ № 62, Хасково 6300, България


Промени в тази политика

Всички промени, които внасяме в тази декларация в бъдеще, ще бъдат помествани на нашия уебсайт на www.aointl.com и също ще бъдат достъпни, ако използвате функцията Свържете се с нас. Проверявайте редовно, за да следите за евентуални промени.

Deutsche Sprachversion

Versión en idioma español

Nederlandse Taalversie

Ελληνική Έκδοση

Privacy Policy in English